Zacznę może od tego, że stu­dio­wa­łam histo­rię sztu­ki i uda­ło mi się w tym zakre­sie zdo­być tytuł magi­stra. W związ­ku z histo­rycz­no-sztucz­ny­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi, skro­bie na blo­gu posty zwią­za­ne z tema­ty­ką sztu­ki i jej dzie­jów, a mówiąc ści­ślej, dzie­jów kon­kret­nych obiek­tów. Nie chcę by Gabun­zel blog był mar­nym pod­ręcz­ni­kiem histo­rii sztu­ki, gdzie sta­ram się robić za znaw­cę. Wręcz prze­ciw­nie. Wie­le z rze­czy o któ­rych tutaj piszę, pozna­ję i bar­dzo się nimi zachwy­cam, dla­te­go zamiesz­czam je, by podzie­lić się moimi odkry­cia­mi. Nie chcę dogłęb­nie ana­li­zo­wać każ­dej rze­czy, któ­rą opi­su­ję. Nie taka była idea zało­że­nia tego blo­ga i sta­ram się wytrwać w tym posta­no­wie­niu. Sygna­li­zu­ję tyl­ko jego ist­nie­nie, przy­ta­czam cie­ka­we dla mnie fak­ty doty­czą­ce owe­go przedmiotu/miejsca, a zain­te­re­so­wa­nych tema­tem sta­ram się ode­słać dalej, po bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje.

Z zakre­su sztu­ki szcze­gól­niej inte­re­su­ję się archi­tek­tu­rą śre­dnio­wie­cza, a tak­że malar­stwem XIX wie­ku, acz­kol­wiek moje gusta są bar­dzo dyna­micz­ne i czę­sto prze­ży­wam krót­kie, ale za to bar­dzo inten­syw­ne fascy­na­cje inny­mi tema­ta­mi. Te dwie dzie­dzi­ny inte­re­su­ją mnie naj­bar­dziej, ale jak zresz­tą widać po zgro­ma­dzo­nym na blo­gu mate­ria­le, nie lubię się ogra­ni­czać.

Do krę­gu moich zain­te­re­so­wań poza histo­rycz­no-sztucz­nych nale­żą eks­pe­ry­men­ty kra­wiec­kie i haf­ciar­skie oraz sko­ki nar­ciar­skie, któ­re są moją nie­zro­zu­mia­łą przez wie­le osób sła­bo­ścią. Jeśli ktoś był­by zain­te­re­so­wa­ny zamiesz­cze­niem gościn­ne­go arty­ku­łu na Gabun­zlu lub ma jakąś wieść, któ­rą zechciał­by się ze mną podzie­lić, zapra­szam do kon­tak­tu mailo­we­go.