Dziś tro­chę pre­hi­sto­rii, a mia­no­wi­cie kil­ka słów o sztu­ce naj­daw­niej­szej odna­le­zio­nej w jamach Lascaux. Fran­cu­ska jaski­nia zosta­ła przy­pad­ko­wo odkry­ta przez kil­ku chłop­ców w 1940 roku. Oka­za­ło się, że w swym wnę­trzu, skry­wa malo­wi­dła pocho­dzą­ce z okre­su pale­oli­tu. W 1948 roku gro­tę otwar­to dla zwie­dza­ją­cych, jed­nak już w 1955 naro­bi­li oni dużo szkód (poprzez np. oddy­cha­nie!), więc osta­tecz­nie 13 lat póź­niej ją zamknię­to i pod­da­no reno­wa­cji. Od 1983 roku może­my zwie­dzać jej repli­kę, nazwa­ną Lascaux II, nato­miast Lascaux I dostęp­ne jest obec­nie tyl­ko dla bada­czy (i tak pew­nie już pozo­sta­nie).

Spo­tkać tam może­my, w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści, malo­wi­dła obra­zu­ją­ce zwie­rzę­ta — zwłasz­cza rośli­no­żer­ne. Ludzie nie wystę­pu­ją prak­tycz­nie wca­le, a jeśli już się poja­wia­ją, ich syl­wet­ki uka­za­ne są sche­ma­tycz­nie. Czas powsta­nia dzieł to praw­do­po­dob­nie lata 15 000 – 17 000 p.n.e. (pale­oli­tycz­na kul­tu­ra mag­da­leń­ska). Malo­wi­dła wyko­na­ne zosta­ły far­ba­mi nakła­da­ny­mi pal­ca­mi lub pędz­la­mi zro­bio­ny­mi z wło­sia bądź mchu, a tak­że przy zasto­so­wa­niu wydrą­żo­nych kości, któ­re słu­żyć mia­ły jako pry­mi­tyw­ny aero­graf.

Jaski­nia skła­da się z sied­miu odcin­ków. Pierw­sza sala nazy­wa­na jest Salą Byków. W tam­to miej­sce docie­ra­ło jesz­cze nikłe świa­tło dzien­ne. Bia­ły kolor ścian dosko­na­le eks­po­nu­je malo­wi­dła. Pośród licz­nych figur we fry­zie, wyróż­nić może­my 17 koni, 11 bydła i 6 jelon­ków. Zamiesz­czam map­kę, któ­rą zna­la­złam na stro­nie z wir­tu­al­nym prze­wod­ni­kiem, by było się łatwiej poła­pać w dal­szych czę­ściach, a tuż pod nią foto­gra­fie z Sali Byków :)

http://eduseek.interklasa.pl/pictures/artykuly/a_1653/mapa.jpg
http://eduseek.interklasa.pl/pictures/artykuly/a_1653/mapa.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/525/flashcards/855525/jpg/picture21319428177711.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/525/flashcards/855525/jpg/picture21319428177711.jpg
http://madamepickwickartblog.com/wp-content/uploads/2011/05/lascaux9.jpg
http://madamepickwickartblog.com/wp-content/uploads/2011/05/lascaux9.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/478/flashcards/858478/png/51326818538728.png
http://classconnection.s3.amazonaws.com/478/flashcards/858478/png/51326818538728.png

Gale­ria Osio­wa to 30 metro­wy kory­tarz. Pośród wie­lu syl­we­tek zwie­rzę­cych, wystę­pu­je dużo wzo­rów geo­me­trycz­nych o roz­ma­itych for­mach. Nazy­wa­na jest Kapli­cą Syk­styń­ską sztu­ki pre­hi­sto­rycz­nej.

http://smartistcareerblog.com/wp-content/uploads/2008/10/lascaux-the-axial-gallery.jpg
http://smartistcareerblog.com/wp-content/uploads/2008/10/lascaux-the-axial-gallery.jpg
Fragment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_02_00.xml
Frag­ment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_02_00.xml
axial2
Frag­ment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_02_00.xml
Fragment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_02_01.xml
Frag­ment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_02_01.xml

Następ­nie znaj­du­je się Pasaż, gdzie mięk­kie ścia­ny wyko­rzy­sta­ne zosta­ły do wyko­na­nia rytów. Obra­zy trud­ne są do roz­szy­fro­wa­nia. Wid­nie­ją tu m.in. syl­wet­ki koni, bizo­nów, bydła, jele­ni oraz prze­róż­ne zna­ki, np. w kształ­cie haków.

Kolej­ne pomiesz­cze­nie zwa­ne jest Nawą. Domi­nu­ją tu syl­wet­ki koni, acz­kol­wiek poja­wia­ją się rów­nież inne zwie­rzę­ta. Ich pro­por­cje, w sto­sun­ki do poprzed­nich malo­wi­deł, są tu nie­co odmien­ne.

thenave1
Frag­ment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_04_00.xml
Fragment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_04_00.xml
Frag­ment z: http://lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/02_04_00.xml
http://www.lascaux.culture.fr/content/images/frises/02_04_01.jpg
http://www.lascaux.culture.fr/content/images/frises/02_04_01.jpg

By dostać się do Sali kotów, trze­ba się tam wczoł­gać. Spo­śród oko­ło 80 figur znów domi­nu­ją­cy jest motyw konia. Poza tym znaj­du­ją się tu wize­run­ki bizo­nów, kozic i jelon­ków. Oczy­wi­ście, jak suge­ru­je nazwa, wid­nie­ją tu też wize­run­ki kocia­ków :)

Absy­da wypeł­nio­na jest ponad tysią­cem figur. Oko­ło 500 z nich to przed­sta­wie­nia ani­ma­li­stycz­ne. Przede wszyst­kim są to obraz ryte w ska­le.

http://lesvoletsrougesdordogne.com/wp-content/gallery/lascaux/lascauxwellscene.jpg
http://lesvoletsrougesdordogne.com/wp-content/gallery/lascaux/lascauxwellscene.jpg

Bar­dzo cięż­ko jest zna­leźć zdję­cia, dla­te­go też są w tym wpi­sie pew­ne ilu­stra­cyj­ne bra­ki. Pole­cam fan­ta­stycz­ną stro­nę jaski­ni Lascaux (nie prze­ra­żaj­cie się języ­kiem fran­cu­skim, moż­na wybrać rów­nież angiel­ski i kil­ka innych), gdzie moż­na wir­tu­al­nie zwie­dzić całą jaski­nie i poczy­tać kil­ka fak­tów na jej temat. Miłe­go oglą­da­nia :)

malarstwo Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.